Historisch Tijdschrift Fryslân:

De ramp mei de Dwinger.

januari 2019

By stambeamûndersyk ûntduts de skriuwer fan dit artikel dat in Fryske foarfaar Pieter Flegel yn 1793 by Flylân omkaam by de brân op it oarlochsskip ‘’s Lands Hulk De Dwinger’. In artikel fan Peter Westenbrink oer de Fryske Garde (Fryslân nr. 4, 2003) brocht him derta om de omstannichheden by dizze ramp fierder te ûndersykjen.

Mooigedagt_PDF_02

Download de PDF van het artikel